03 juni 2018  |  Verenigingsinfo

Verslag van de Algemene Leden Vergadering d.d. 23.5.2018

Woensdag 23 mei vond de jaarvergadering over 2017 van de MSV TOOS afdeling Dans en Turnen plaats. De opkomst tijdens de ALV was niet groot. Dat kon zeker niet te maken hebben met de inhoud van de ALV. Er was namelijk positief financieel nieuws. TOOS heeft wederom een financieel goed jaar gehad, waardoor de reservering voor het 100 jarig jubileum in 2021 en de reservering voor toestellen en materialen werden verhoogd.

In 2017 was er helaas sprake van een kleine daling van het aantal leden en Anja Vergeer en Marco hebben aangegeven te moeten stoppen met hun bestuursfunctie vanwege tijdgebrek. Daardoor is het bestuur nu druk op zoek naar kandidaten voor de volgende functies:

* Voorzitter/externe relaties

* Coördinator Dans

* Sponsoring/fondsenwerving

* Coördinator TOOS Evenementen Team

* Coördinator Promotie

Desondanks hebben de overige leden van het bestuur aangegeven om met volle inzet nog een jaar door te gaan.

De begroting voor 2018 werd gepresenteerd en het voorstel van de penningmeester om de contributie van de afdeling turnen met 1% te verhogen om het verschil tussen de contributie voor Turnen en Dans te verkleinen, werd aangenomen.

Aansluitend was ook de jaarvergadering van eXacto.

Ook eXacto had financieel gezien een goed jaar gedraaid. Dit was grotendeels te verklaren door de nieuwe verwarmingsinstallatie die zo goed functioneerde dat de energiekosten 50% lager waren dan begroot. Hierdoor worden het eigen vermogen en de fondsen Groot Onderhoud en Toestellen vergroot.

Het bestuur van eXacto heeft geen wijzigingen ondergaan.