01 maart 2014  |  Verenigingsinfo

UITNODIGING

Voor de Algemene Ledenvergadering van Multi¬sportvereniging TOOS, afdeling Jazzdans en Turnen op donderdag 15 mei 2014.

Plaats  : TOOS Plaza aan de Staringlaan 18.
Aanvang : 20.00 uur

Is niet 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig dan start om
20.15 uur een tweede jaarvergadering.

1.  Opening.
2.  Huishoudelijke mededelingen en vaststelling van de agenda.
3.  Goedkeuring notulen van de jaarvergadering van 15 mei 2013.
4.  Jaarverslag 2013 van het Secretariaat.
5.  Jaarverslag 2013 van de Promotiecommissie.
6.  Jaarverslag 2013 van het TOOS Evenementen Team.
7.  Jaarverslag 2013 van de Technische Commissie.
8.  Jaarverslag 2013 van de Penningmeester.
       a. Verlies- en Winstrekening 2013.
       b. Balans 2013.
9.  Verslag Kascommissie.
10.  Bestuursverkiezingen:
  Aftredend en herkiesbaar:
   Auke Siersema  : Penningmeester
   Arco Zwijnenburg  : Secretaris
   Willem Jan Kerkhoven : TC-secretaris Gym
   Anja Vergeer   : TC-secretaris Jazz
   Joke Noordhoek  : Lid Ledenadministratie
   Nico Breedijk  : Lid Facilitaire zaken
  Te verkiezen:
   Vacature   : Voorzitter   
   Vacature   : Lid TOOS Evenementen Team
   Vacature   : Lid Sponsor- en Wervingscommissie
   Vacature   : Lid Promotiecommissie
  Kandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering bij de bestuursleden worden gemeld.
11. Begroting 2014.
12. Vaststelling contributies en inschrijfgelden.
13. Benoeming leden Kascommissie.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Aansluitend vindt de Algemene Ledenvergadering van de Multisport¬vereni¬ging TOOS plaats met daarin o.a. de jaarstukken van de stichting “eXacto”.