01 maart 2015  |  Verenigingsinfo

Uitnodiging voor de jaarvergadering

Voor de Algemene Ledenvergadering van Multisportvereniging TOOS, afdeling Dans en Turnen op donderdag 21 mei 2015.

Plaats  : TOOS Plaza aan de Staringlaan 18.
Aanvang : 20.00 uur

Is niet 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig dan start om
20.15 uur een tweede jaarvergadering.

1.  Opening.
2. Huishoudelijke mededelingen en vaststelling van de agenda.
3. Goedkeuring notulen van de jaarvergadering van 15 mei 2014.
4. Jaarverslag 2014 van het Secretariaat.
5. Jaarverslag 2014 van de Promotiecommissie.
6. Jaarverslag 2014 van het TOOS Evenementen Team.
7. Jaarverslag 2014 van de Technische Commissie.
8. Jaarverslag 2014 van de Penningmeester.
      a. Verlies- en Winstrekening 2014.
      b. Balans 2014.
9. Verslag Kascommissie.
10. Bestuursverkiezingen:
        Aftredend en herkiesbaar:
                 Auke Siersema  : Penningmeester
                 Arco Zwijnenburg  : Secretaris
                 Willem Jan Kerkhoven : Coördinator Gym en Turnen
                 Anja Vergeer   : Coördinator Dans
                 Joke Noordhoek  : Lid Ledenadministratie
                 Nico Breedijk  : Lid Facilitaire zaken
         Te verkiezen:
                Vacature   : Voorzitter   
                Vacature   : Lid TOOS Evenementen Team
                Marco de Lange  : Lid Sponsorcommissie
                Vacature   : Lid Promotiecommissie
          Kandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering bij de bestuursleden worden gemeld.
11. Begroting 2015.
12. Vaststelling contributies en inschrijfgelden.
13. Benoeming leden Kascommissie.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Aansluitend vindt de Algemene Ledenvergadering van de Multisportvereniging TOOS plaats met daarin o.a. de jaarstukken van de stichting “eXacto”.