10 april 2016  |  Verenigingsinfo

UITNODIGING JAARVERGADERING

Voor de Algemene Ledenvergadering van Multisportvereniging TOOS, afdeling Dans en Turnen op donderdag 26 mei 2016.

Plaats  : TOOS Plaza aan de Staringlaan 18.
Aanvang : 20.00 uur

Is niet 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig dan start om
20.15 uur een tweede jaarvergadering.

1.  Opening.
2. Huishoudelijke mededelingen en vaststelling van de agenda.
3. Goedkeuring notulen van de jaarvergadering van 21 mei 2015.
4. Jaarverslag 2015 van het Secretariaat.
5. Jaarverslag 2015 van de Promotiecommissie.
6. Jaarverslag 2015 van het TOOS Evenementen Team.
7. Jaarverslag 2015 van de Technische Commissie.
8. Jaarverslag 2015 van de Penningmeester.
a. Verlies- en Winstrekening 2015.
b. Balans 2015.
9. Verslag Kascommissie.
10. Bestuursverkiezingen:
Aftredend en herkiesbaar:
Auke Siersema  : Penningmeester
Arco Zwijnenburg  : Secretaris
Willem Jan Kerkhoven : Coördinator Gym en Turnen
Anja Vergeer   : Coördinator Dans
Joke Noordhoek  : Lid Ledenadministratie
Nico Breedijk  : Lid Facilitaire zaken
Marco de Lange  : Lid Sponsorcommissie
Te verkiezen:
Vacature   : Voorzitter
Vacature   : Lid TOOS Evenementen Team
Vacature   : Lid Promotiecommissie
Kandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering bij de bestuursleden worden gemeld.
11. Begroting 2016.
12. Vaststelling contributies en inschrijfgelden.
13. Benoeming leden Kascommissie.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Aansluitend vindt de Algemene Ledenvergadering van de Multisport¬vereni¬ging TOOS plaats met daarin o.a. de jaarstukken van de stichting “eXacto”.