04 maart 2018  |  Verenigingsinfo

Uitnodiging Jaarvergadering

Voor de Algemene Ledenvergadering van Multisportvereniging TOOS, afdeling Dans en Turnen op woensdag 23 mei 2018.

Plaats  : TOOS Plaza aan de Staringlaan 18.
Aanvang : 20.00 uur

Is niet 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig dan start om
20.15 uur een tweede jaarvergadering.

1.  Opening.
2. Huishoudelijke mededelingen en vaststelling van de agenda.
3. Goedkeuring notulen van de jaarvergadering van 18 mei 2017.
4. Jaarverslag 2017 van het Secretariaat.
5. Jaarverslag 2017 van de Promotiecommissie.
6. Jaarverslag 2017 van het TOOS Evenementen Team.
7. Jaarverslag 2017 van de Technische Commissie.
8. Jaarverslag 2017 van de Penningmeester.
a. Verlies- en Winstrekening 2017.
b. Balans 2017.
9. Verslag Kascommissie.
10. Bestuursverkiezingen:
Aftredend en herkiesbaar:
Auke Siersema  : Penningmeester
Arco Zwijnenburg  : Secretaris
Willem Jan Kerkhoven : Coördinator Gym en Turnen
Ellen van Harten  : Coördinator Twirlen
Joke Noordhoek  : Lid Ledenadministratie
Aftredend:
Anja Vergeer   : Coördinator Dans
Marco de Lange  : Lid Sponsorcommissie
Te verkiezen:
Peter Bitter   : Lid Facilitaire zaken
Vacature   : Voorzitter
Vacature   : Coördinator Dans
Vacature   : Lid TOOS Evenementen Team
Vacature   : Lid Promotiecommissie
Vacature   : Lid Sponsorcommissie
Kandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering bij de bestuursleden worden gemeld.
11. Begroting 2018.
12. Vaststelling contributies en inschrijfgelden.
13. Benoeming leden Kascommissie.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Aansluitend vindt de Algemene Ledenvergadering van de Multisport¬vereni¬ging TOOS plaats met daarin o.a. de jaarstukken van de stichting “eXacto”.